Σεμινάρια μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Τα "Μαθήματα για χειριστές μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος" έχουν σκοπό να δώσουν σε όσους εργάζονται στην παροχή υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, αναγκαίο για την παροχή υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος σύμφωνα με τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών, τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και της επικείμενης ελληνικής νομοθεσίας. 

Καλύπτονται τα θέματα: 

  • Υπεριώδης ακτινοβολία και επιδράσεις αυτής στην υγεία του ανθρώπου
  • Δομή και λειτουργίες δέρματος και ματιών
  • Μηχανισμός μαυρίσματος
  • Λαμπτήρες τεχνητού μαυρίσματος - Αρχή λειτουργίας - Τύποι
  • Ενδεδειγμένες πρακτικές τεχνητού μαυρίσματος